Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/NQ - ĐHĐCĐ 02/07/2021

Nghị Quyết thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ Phần Bạch Đằng Thăng Long

04/BB-ĐHĐCĐ 02/07/2021

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Bạch Đằng Thăng Long

02/NQ-HĐQT 30/06/2021

HĐQT thông qua việc bầu Ông Lê Hồng Sơn - Thanh viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bạch Đằng Thăng Long 

 

Quy chế đề cử- ứng cử - bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021

Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Bạch Đằng Thăng Long nhiệm kỳ 2021-2026

12/TTr-HĐQT 11/06/2021

Tờ trình V/v Miễn nhiệm HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

11/TTr-HĐQT 11/06/2021

Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019-2020

01/BC-BKS 11/06/2021

Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021

64/BC-BGĐ 11/06/2021

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả HĐ năm 2019, 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

10/BC-HĐQT 11/06/2021

Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ năm 2019, 2020 và kế hoạch năm 2021

Giấy mời 11/06/2021

Giấy mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Video
TIN TỨC NỔI BẬT