Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với nội dung cụ thể file đính kèm sau đây:
Video
TIN TỨC NỔI BẬT